Такмичење: "Сајт за безбедан интернет 2014" - Правилник и пропозиције такмичења

Удружење професора информатике Србије, Нови Сад

Tkm_2014_Upis_Propozicije_SS_1


ПРАВИЛНИК ЗА ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ИЗ  ОСНОВНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

 

 

Члан 1.

Правилник и пропозиције за такмичење из рачунарства и информатике ученика основне школе усаглашен је са „Стручним  упутством о организовању такмичења и смотри ученика основне школе“ које је издало Министарство просвете (бр.611-00-2255/2012-6 од 24. 12. 2012. године)

Овим Правилником уређују се циљ, задаци, врсте и нивои, начин организовања, начин вредновања, услови за остваривање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама.

Члан 2.

                Такмичење је организована активност ученика-појединаца са циљем да се покаже стечено знање и искаже способност, склоност и интересовање за поједине предмете који су изучавани у основној школи.

 За ученике основних школа организују се такмичења на три нивоа: школско, окружно и републичко. Организатори такмичења су Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Министарство) и Удружење професора информатике Србије, као стручно друштво.

Термини свих нивоа такмичења ће бити дефинисани су календаром такмичења прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На такмичењу учествују ученици VII и VIII разреда основне школе.

Језик на коме се такмиче ученици је српски језик.

За све нивое такмичења користе се:

1. Важећи планови и програми за основну школу, за наставни предмет  рачунарство и информатика и техничко и информатичко образовање (област информатика) – према Министраству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2. Сви одобрени уџбеници за основну школу за школску 2013/2014. годину, за предмете рачунарство и  информатика и  техничко и информатичко образовање (област информатика).

 

Члан 3.

Организатори такмичења су: Удружење професора информатике Србије Србије ( у даљем тексту: Удружење) и Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја-  Јединица за превенцију насиља.

Члан 4.

Општи циљ такмичења је да ученици прикажу знање, способност, склоност, стваралаштво, позитивне социјалне вредности и сл. којима су овладали у току свог развоја, образовања, васпитања и дружења а односе се на област информатичког образовања и превенције насиља, као и развијање мотивације за даље напредовање у овим областима.

             Специфични циљеви такмичења су:

           а) популаризација и истицање позитивног коришћења информационих технологија;

            б) промовисање сигурне употребе комуникационих услуга међу децом и младима, али и њиховим    професорима, родитељима и старатељима;

            в) разумевање модерног начина комуницирања и потенцијалним опасностима које носи интернет;

            г) поштовање правила  и норми за понашање на интернету;

            д) превенција злоупотребе интернета и других дигиталних технологија;

             ђ) сарадња са надлежним националним институцијама које су компетентне и које улажу напоре како би спречили да деца постану жртве на интернету и које раде са ученицима које су већ претрпели неки вид електронског насиља;

     е) израда материјала и инструкција о начинима заштите од дигиталног насиља за ученике, родитеље и школе;

     ж) примена вршњачког модела учења.

Члан 5.

Задаци такмичења су да ученици постигну боље резултате, како појединачно, тако и на нивоу школе, округа и Републике, боље и објективније упознају себе и остале учеснике у такмичењу као и да спроводе различите активности којима промовишу безбедно коришћење интернета и заштиту од злоупотребе савремених технологија.

Члан 6.

Технички и материјални и организациони услови за припрему и одржавање такмичења

 

      За реализацију такмичења на свим нивоима неопходна је техничка подршка у коју спадају рачунар и интернет веза. Школа домаћин ће обезбедити кабинет који се користи у оквиру редовне наставе за наставу рачунарства и информатике.

За креирање интернет сајта ученици користе бесплатан софтвер који се уређује, надопуњује, обнавља онлајн  и који има бесплатан домен.  Ученик бира софтверски алат слободно по властитом избору.

На местима организације такмичења (школско, окружно, републичко) школа домаћин је у обавези да има на рачунарима инсталиране претраживаче интернета а такмичари који користе друге алате морају сами водити рачуна о потребном софтверу (морају понети на место такмичења свој лаптоп или десктоп рачунар).

Штампање и дистрибуцију тестова за окружно и републичко такмичење реализује организатор такмичења заједно са школама домаћинима такмичења.

Припрема такмичења се врши на следећи начин: на школском такмичењу организатор- Удружење шаље наставнику списак обавезних области за припрему ученика за такмичење, за окружно и Републичко такмичење организатор ће на свом сајту као програмску подршку поставити списак могућих питања који ће се користити приликом тестирања, и савете за креирање сајта.

Наставник-ментор ће у оквиру наставе и ваннаставних активности вршити припреме талентованих ученика за такмичење.

Ученик, као појединац може учествовати на такмичењу  са једним креираним сајтом. Ученик мора имати ментора наставника. Ментор може да пријави највише пет ученика на такмичење.

Члан 7.

           Такмичења су организована на нивоу: школе, округа  и Републике.

 

Члан 8.

             

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

                Школско такмичење је обавезан ниво такмичења. Организује га Стручно веће школе за наставни предмет информатику и рачунарство.

Школско такмичење организују школе ради издвајања најуспешнијих ученика, који ће школу представљати на следећим нивоима такмичењима. На вишим нивоима такмичења, могу да учествују само ученици школа које су учествовали на школском такмичењу и који су остварили потребан резултат.

Школско такмичење састоји се из два дела: први део такмичења је тест знања, а други део је креирање интернет сајта уз усмену одбрану.

Први услов за даље учешће ученика на окружни ниво  је да су на  школском такмичењу из првог дела односно теста освојили најмање 70% од укупног броја бодова на тесту.

Други услов за даље учешће ученика на окружном нивоу је оцена сајта и одбрана рада тј. сајта који су ученици креирали. Оцену сајта врше наставници школе према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

Ученик може да освоји максимално 100 бодова и то, 40 бодова на тесту и 60 бодова на практичном делу односно креирању интернет сајта.

Критеријуми за оцену сајта (ПРВИ НИВО) на школском такмичењу су:

Основни елементи који се узимају приликом креирања сајта. Структура сајта, избор софтвера, обавезни елементи сајта садржаји тј. информације за ученике, информације за родитеље, контакт формулар, линкови ка другим сајтовима, дизајн сајта. Неопходно је да сајт има минимално  40% оригиналних садржаја.

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

Одбрана рада се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет везом. Усмена одбрана рада траје највише 10 минута.

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

Према пропозицијама Удружења минималан број бодова за пласман на окружно такмичење је 81 бод.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на школском такмичењу а имају најмање 81 бод, пласирају се на окружно такмичење, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.

 

 

Члан 9.

 

Окружно такмичење

 

Окружно такмичење организују школе домаћини,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Удружење професора информатике Србије..

            Са школског на окружно такмичење пласирају се ученици који су освојили прво, друго и треће место на школском такмичењу.

Први Услов за њихово даље учешће је да су на  школском такмичењу из дела теста освојили најмање 80 % од укупног броја бодова на ТЕСТУ.

Други услов за њихово даље учешће је оцена сајта од стручне комисије и одбрана рада тј. сајта који су ученици креирали.

Критеријуми за оцену сајта (ДРУГИ НИВО) на окружном такмичењу су:

Средње-напредни ниво тј. елементи који се узимају приликом креирања сајта:

Структура сајта, избор софтвера, обавезни елементи сајта садржаји тј. информације за ученике, информације за родитеље, контакт формулар, линкови ка другим сајтовима, дизајн сајта. Однос оригиналних (40%) и преузетих садржаја (60%) на сајту.  Критеријуме за оцену сајта доноси посебним правилником Удружење у сарадњи са стручним жиријем.

Одбрана рада се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет конекцијом. Усмена одбрана рада траје највише 10 минута.

Приказ и одбрана рада односно интернет сајта се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет конекцијом. Приказу у одбрани рада се приступа само ако је ученик остварио потребан број бодова на тесту знања.

            Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде интернет презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат треба да користи приложену интернет адресу свог сајта онлајн ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија може поставити додатна питања и захтеве ученику како би на лицу места репродуковао део презентације или демонстрирао како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

У укупном збиру бодова ученик може да освоји највише 40 бодова на тесту и највише 60 бодова на практичном делу креирању интернет сајта.

Према пропозицијама Удружења минималан број бодова за пласман на републичко такмичење је 91 бод.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на окружном такмичењу пласирају се на Републичко такмичење, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.

Члан 10.

Републичко такмичење

 

                Републичко такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Удружење професора информатике Србије.

Са окружног такмичења на републичко такмичење пласирају се ученици који су освојили од 91 до 100 бодова

Први Услов за њихово даље учешће је да су на  окружном такмичењу из дела теста освојили најмање  60% од укупног броја бодова на ТЕСТУ.

Други услов за њихово даље учешће је оцена сајта од стручне комисије и одбрана рада тј. сајта који су ученици креирали.

Критеријуми за оцену сајта (ТРЕЋИ НИВО) су:

Напредни елементи као високо напредни ниво се узимају приликом креирања сајта и уметање категорије ''блог'' (енгл. Blog) као напредног дела сајта.

Структура сајта, избор софтвера, обавезни елементи сајта, мултимедијалност сајта тј. избор и постављање аудио и видео елемената, коме се обратити за помоћ и подршку?, фотогалерије, обавезно вођење блога у оквиру сајта, навођење извора, постављање  наставних материјала лекција-савета о превенцији злоупотреба на интернету, оптимизација сајта код претраживача, дизајн сајта. Однос оригиналних (50%) и преузетих садржаја(50%) на сајту. 

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

             Приказ и одбрана рада односно интернет сајта се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет конекцијом. Приказу у одбрани рада се приступа само ако је ученик остварио потребан број бодова на тесту знања.

                       Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде интернет презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат треба да користи приложену интернет адресу свог сајта онлајн ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија може поставити додатна питања и захтеве ученику како би на лицу места репродуковао део презентације или демонстрирао како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.

   У укупном збиру бодова ученик може да освоји 40 бодова на тесту и 60 бодова на практичном делу креирању интернет сајта.

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.

Члан 11.

Окружно такмичење организује подружница Удружења са Министарством просвете. 

Члан 12.

Републичко такмичење организује Удружење професора информатике Србије са Министарством просвете- Јединица за превенцију насиља.

Члан 13.

Организатор у договору са директором школе одређује непосредног домаћина где ће се одржати такмичење на окружном, односно републичком такмичењу.

Члан 14.

 

Пријаве и списак ученика подносе се организатору најмање десет дана пре заказаног такмичења.

Ученици приликом одбране рада морају имати идентификациони лист величине А4 формата на којем ће написати овим редоследом : назив школе и место, округ, интернет адресу сајта, своје име и презиме, име и презиме наставника ментора, место и датум  одржавања такмичења. Ученици приступају одбрани рада са на рачунару са интернет везом на коме се налази његов сајт. Ученик објашњава комисији структуру сајта (tree), све документе, фотографије, аудио визуелни записе, фотографије, приказ блога, списак линкова и др. елементи интернет презентације. Ученици приликом одбране рада прилажу пратећи CD rom-ом на коме се налази структура презентације (tree), сви документи, фотографије, аудио визуелни записи, фотографије, приказ блога, списак линкова и др. елементи интернет презентације). Датум креирања CD Rom-а је дан пре одбране рада.

Уколико школа, ментор наставник или ученик приложе жалбу на део Одбрана рада комисија ће упоредити садржаје који се налазе на сајту са садржајима који се налазе на CD Rom-у како у међувремену садржај сајта не би био измењен.

Члан 15.

 

На нивоу окружног такмичења резултате вреднује оцењивачка, стручна комисија, коју чине три члана, од којих су два члана из подружнице Удружења.

На нивоу републичког такмичења резултате вреднује оцењивачка, стручна комисија од четири члана коју образује организатор, а најмање један члан је предствник Министарства.

Рад Оцењивачке комисије је јаван, сем код тестирања.

Члан 16.

 

             Организатор именује поред оцењивачке комисије и централни жири, који броји најмање пет чланова. Централни жири разматра план и програм одвијања свих активности и сходно томе врши расподелу задатака за сваког члана посебно.

Основни задатак Централног жирија је и да за све време трајања такмичења прати рад Оцењивачке комисије и усмерава целокупан ток рада свих носилаца задатака.

 

 

 

 

Члан 17.

 

            Ако на окружном/републичком такмичењу има више ученика са једнаким укупним бројем бодова ранг листа успеха се утврђује тако што се се узима као предност број бодова на Одбрани рада. Ако и даље има ученика са једнаким бројем бодова узима се као предност број бодова на Тесту. Ако и даље има ученика са истим бројем бодова Оцењивачка комисија утврђује коначну ранг листу.

Члан 18.

 

ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК ТАКМИЧЕЊА

                    Учесник такмичења, односно ученик, наставник и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата такмичења САМО у писаној форми.

                   Жалба се може поднети на окружном и на републичком такмичењу. Жалба се подноси комисији за жалбе одмах  по привременим објављеним резултатима. Комисија је дужна да истог дана размотри исту и обавести подносиоца. У поступку решавања по жалби учесника учествују два представника Удружења и представник Министарства.

                     Жалбену Комисију на окружном нивоу чине сви наставници информатике који прегледају тестове на окружном и републичком такмичењу и представник Министарства. Жалбену Комисију на републичком такмичењу чине чланови организатора такмичења, односно Удружења професора информатике и представник Министарства.

                   Коначна ранг-листа такмичења сачињава се после разматрања и усвајања или одбијања жалби учесника и објављује се искључиво у дану такмичења на огласној табли организатора такмичења.

Резултати такмичења објављују се на огласној табли школе истог дана када је одржано такмичење, односно у дану одржавања такмичења.

Коначна ранг-листа такмичења сачињава се после разматрања и коначног усвајања или одбијања приговора и жалбе учесника и објављује се у дану такмичења на огласној табли школе.

Удружење објављује резултате такмичења истог дана на свом сајту.

Резултати такмичења  објављују се на интернет страници Министарства.

 

Члан 19.

 

На основу такмичарских листа Оцењивачка комисија и Централни жири Републичког такмичења пласираним појединцима по правилу додељује:

 - Прво место на републичком такмичењу припада ученику који освоји највећи број бодова.

- Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова.

Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Свим менторима чији су такмичари освојили једну од прва три места припада одговарајуће признање.

Централни жири Републичког такмичења, на предлог Оцењивачке комисије, може доделити специјално признање такмичару  и ментору чији је рад оригиналан или представља иновацију или унапређење.

Члан 20.

 

Вредновање теоријског (тест) и практичног знања такмичара, врши оцењивачка комисија.

Израду тестова за окружно и републичко такмичење преузима Удружење, а за нижи ниво такмичења (школско) организатори. Тестове штампа организатор. Тестови се диструбуирају организатору експрес поштом најкасније седам дана пре такмичења. На коверти ће бити одштампана напомена ''Тестови за такмичење Не отварати до дана dd.mm.gg'' који ће бити утврђен календаром. Коверту са тестовима  чува директор школе која је домаћин такмичења и отвара се на дан такмичења уз присуство чланова комисије и организатора домаћина.

 

Члан 21.

 

Ученици који на такмичењу освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.

            Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.

            Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења, као и награде донатора и спонзора.

            Дипломе до републичког нивоа потписује представник друштва, односно представник школске управе и директор школе домаћина, а на републичком нивоу министар просвете и председник стручног друштва или заједнице школа.

              Образац дипломе прописује организатор такмичења.

Члан 22.

 

Организатор такмичења писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое, а за републичко такмичење и Министарству, у року од пет дана по одржаном такмичењу.

Извештај садржи: назив такмичења и организатора, место и време одржавања, број учесника, број награђених ученика (табеларни приказ – име и презиме ученика, разред, назив школе и место у коме се налази), анализу такмичења (предности, слабости и могући начини превазилажења слабости).

            Извештај са републичког такмичења посебно подноси и представник Министарства.

            Резултати такмичења објављују се на интернет страници Министарства.

 

 

Члан 23.

    У циљу остваривања принципа јавности у раду, овај правилник ће бити истакнут на сајту Удружења   (www.upissrbije.edu.rs).


ПРАВИЛНИК ЗА ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ИЗ  СРЕДЊИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

 

 

Члан 1.

Правилник и пропозиције за такмичење из  рачунарства и информатике ученика средње школе усаглашен је са „Стручним  упутством о организовању такмичења и смотри ученика основне школе“ које је издало Министарство просвете (бр.611-00-2255/2012-6 од 24. 12. 2012. године)

Овим Правилником уређују се циљ, задаци, врсте и нивои, начин организовања, начин вредновања, услови за остваривање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама.

Члан 2.

Такмичење је организована активност ученика-појединаца са циљем да се покаже стечено знање и искаже способност, склоност и интересовање за поједине предмете који су изучавани у основној школи.

За ученике средњих школа организују се такмичења на три нивоа: школско, окружно и републичко. Организатори такмичења су Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Министарство) и Удружење професора информатике Србије, као стручно друштво.

Термини свих нивоа такмичења ће бити дефинисани су календаром такмичења прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На такмичењу учествују ученици III и IV разреда средње школе.

Језик на коме се такмиче ученици је српски језик.

За све нивое такмичења користе се:

1. Важећи планови и програми за средњу школу, за наставни предмет  рачунарство и информатика према Министраству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2. Сви одобрени уџбеници за средњу школу за школску 2013/2014. годину, за предмет рачунарство и  информатика.

 

Члан 3.

Организатори такмичења су: Удружење професора информатике Србије Србије ( у даљем тексту : Удружење) и Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја  -  Јединица за превенцију насиља.

Члан 4.

Општи циљ такмичења је да ученици прикажу знање, способност, склоност, стваралаштво, позитивне социјалне вредности и сл. којима су овладали у току свог развоја, образовања, васпитања и дружења а односе се на област информатичког образовања и превенције насиља, као и развијање мотивације за даље напредовање у овим областима.

Специфични циљеви такмичења су:

      а) популаризација и истицање позитивног коришћења информационих технологија;

       б) промовисање сигурне употребе комуникационих услуга међу децом и младима, али и њиховим професорима, родитељима и старатељима,

     в) разумевање модерног начина комуницирања и потенцијалним опасностима које носи интернет;

      г) поштовање правила  и норми за понашање на интернету;

      д) превенција злоупотребе интернета и других дигиталних технологија;

      ђ) сарадња са надлежним националним институцијама које су компетентне и које улажу напоре како би спречили да деца постану жртве на интернету и које раде са ученицима које су већ претрпели неки вид електронског насиља;

е) израда материјала и инструкција о начинима заштите од дигиталног насиља за ученике, родитеље и школе;

ж) примена вршњачког модела учења.

Члан 5.

Задаци такмичења су да ученици постигну боље резултате, како појединачно, тако и на нивоу школе, округа и Републике, боље и објективније упознају себе и остале учеснике у такмичењу као и да спроводе различите активности којима промовишу безбедно коришћење интернета и заштиту од злоупотребе савремених технологија.

Члан 6.

Технички и материјални и организациони услови за припрему и одржавање такмичења

 

За реализацију такмичења на свим нивоима неопходна је техничка подршка у коју спадају рачунар и интернет веза. Школа домаћин ће обезбедити кабинет који се користи у оквиру редовне наставе за наставу рачунарства и информатике.

За креирање интернет сајта ученици користе бесплатан софтвер који се уређује, надопуњује и  обнавља онлајн, и који има бесплатан домен.  Ученик бира софтверски алат слободно по властитом избору.

На местима организације такмичења (школско, окружно, републичко) школа домаћин је у обавези да има на рачунарима инсталиране претраживаче интернета тако да такмичари који користе друге алате морају сами водити рачуна о потребном софтверу (морају понети на место такмичења свој лаптоп или десктоп рачунар).

Штампање и дистрибуцију тестова за окружно и републичко такмичење реализује организатор такмичења заједно са школама домаћинима такмичења.

Припрема такмичења се врши на следећи начин: на школском такмичењу организатор- Удружење шаље наставнику списак , обавезних области за припрему ученика за такмичење, за окружно и Републичко такмичење организатор ће на свом сајту као програмску подршку поставити списак могућих питања који ће се користити приликом тестирања и савете за креирање сајта.

Наставник-ментор ће у оквиру наставе и ваннаставних активности вршити припреме талентованих ученика за такмичење.

Ученик, као појединац може учествовати на такмичењу  са једним креираним сајтом. Ученик мора имати ментора наставника. Ментор може да пријави највише пет ученика на такмичење.

Члан 7.

Такмичења су организована на нивоу: школе, округа  и Републике.

 

Члан 8.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Школско такмичење је обавезан ниво такмичења.  Организује га Стручно веће школе за наставни предмет информатику и рачунарство. На вишем нивоу такмичења, могу да учествују само ученици школа које су учествовали на  школском такмичењу и који су остварили потребан резултат.

Школско такмичење организују школе ради издвајања најуспешнијих ученика, који ће школу представљати на следећим нивоима такмичењима.

Школско такмичење састоји се из два дела: први део такмичења је тест знања, а други део је креирање интернет сајта уз усмену одбрану.

Први услов за даље учешће ученика на окружни ниво  је да су на  школском такмичењу из првог дела односно теста освојили најмање 70% од укупног броја бодова на тесту.

Други услов за даље учешће ученика на окружном нивоу је оцена сајта и одбрана рада тј. сајта који су ученици креирали. Оцену сајта врше наставници школе према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

Ученик може да освоји максимално 100 бодова и то, 40 бодова на тесту и 60 бодова на практичном делу односно креирању интернет сајта.

Критеријуми за оцену сајта (ПРВИ НИВО) на школском такмичењу су:

Основни елементи који се узимају приликом креирања сајта. Структура сајта, избор софтвера, обавезни елементи сајта садржаји тј. информације за ученике, информације за родитеље, контакт формулар, линкови ка другим сајтовима, дизајн сајта. Неопходно је да сајт има минимално  40% оригиналних садржаја.

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

Одбрана рада се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет везом. Усмена одбрана рада траје највише 10 минута.

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

Према пропозицијама Удружења минималан број бодова за пласман на окружно такмичење је 81 бод.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на школском такмичењу а имају најмање 81 бод, пласирају се на окружно такмичење, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.

 

 

 

Члан 9.

Окружно такмичење

 

Окружно такмичење организују школе домаћини,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Удружење професора информатике Србије.

            Са школског на окружно такмичење пласирају се ученици који су освојили прво, друго и треће место на школском такмичењу.

Први Услов за њихово даље учешће је да су на  школском такмичењу из дела теста освојили најмање 80 % од укупног броја бодова на ТЕСТУ.

Други услов за њихово даље учешће је оцена сајта од стручне комисије и одбрана рада тј. сајта који су ученици креирали.

Критеријуми за оцену сајта (ДРУГИ НИВО) на окружном такмичењу су:

Средње-напредни ниво тј. елементи који се узимају приликом креирања сајта:

Структура сајта, избор софтвера, обавезни елементи сајта садржаји тј. информације за ученике, информације за родитеље, контакт формулар, линкови ка другим сајтовима, дизајн сајта. Однос оригиналних (40%) и преузетих садржаја (60%) на сајту.  Критеријуме за оцену сајта доноси посебним правилником Удружење у сарадњи са стручним жиријем.

Одбрана рада се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет конекцијом. Усмена одбрана рада траје највише 10 минута.

Приказ и одбрана рада односно интернет сајта се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет конекцијом. Приказу у одбрани рада се приступа само ако је ученик остварио потребан број бодова на тесту знања.

            Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде интернет презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат треба да користи приложену интернет адресу свог сајта онлајн ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија може поставити додатна питања и захтеве ученику како би на лицу места репродуковао део презентације или демонстрирао како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

У укупном збиру бодова ученик може да освоји највише 40 бодова на тесту и највише 60 бодова на практичном делу креирању интернет сајта.

Према пропозицијама Удружења минималан број бодова за пласман на републичко такмичење је 91 бод.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на окружном такмичењу пласирају се на Републичко такмичење, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.

Члан 10.

Републичко такмичење

 

                Републичко такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Удружење професора информатике Србије.

Са окружног/градског такмичења на републичко такмичење пласирају се ученици који су освојили од 91 до 100 бодова

Први Услов за њихово даље учешће је да су на  окружном такмичењу из дела теста освојили најмање  60% од укупног броја бодова на ТЕСТУ.

Други услов за њихово даље учешће је оцена сајта од стручне комисије и одбрана рада тј. сајта који су ученици креирали.

Критеријуми за оцену сајта (ТРЕЋИ НИВО) су:

Напредни елементи као високо напредни ниво се узимају приликом креирања сајта и уметање категорије ''блог'' (енгл. Blog) као напредног дела сајта.

Структура сајта, избор софтвера, обавезни елементи сајта, мултимедијалност сајта тј. избор и постављање аудио и видео елемената, коме се обратити за помоћ и подршку?, фотогалерије, обавезно вођење блога у оквиру сајта, навођење извора, постављање  наставних материјала лекција-савета о превенцији злоупотреба на интернету, оптимизација сајта код претраживача, дизајн сајта. Однос оригиналних (50%) и преузетих садржаја(50%) на сајту. 

Оцену сајта врши оцењивачка, стручна комисија према посебном правилнику у коме су критеријуми за оцену сајта.

             Приказ и одбрана рада односно интернет сајта се врши усмено уз помоћ аудиовизуелних дидактичких средстава (рачунар) са интернет конекцијом. Приказу у одбрани рада се приступа само ако је ученик остварио потребан број бодова на тесту знања.

                       Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде интернет презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат треба да користи приложену интернет адресу свог сајта онлајн ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија може поставити додатна питања и захтеве ученику како би на лицу места репродуковао део презентације или демонстрирао како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.

   У укупном збиру бодова ученик може да освоји 40 бодова на тесту и 60 бодова на практичном делу креирању интернет сајта.

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.

Члан 11.

Окружно такмичење организује подружница Удружења са Министарством просвете. 

Члан 12.

Републичко такмичење организује Удружење професора информатике Србије са Министарством просвете- Јединица за превенцију насиља.

Члан 13.

Организатор у договору са директором школе одређује непосредног домаћина где ће се одржати такмичење на окружном, односно републичком такмичењу.

Члан 14.

Пријаве и списак ученика подносе се организатору најмање десет дана пре заказаног такмичења.

Ученици приликом одбране рада морају имати идентификациони лист величине А4 формата на којем ће написати овим редоследом : назив школе и место, округ, интернет адресу сајта, своје име и презиме, име и презиме наставника ментора, место и датум  одржавања такмичења. Ученици приступају одбрани рада са на рачунару са интернет везом на коме се налази његов сајт. Ученик објашњава комисији структуру сајта (tree), све документе, фотографије, аудио визуелни записе, фотографије, приказ блога, списак линкова и др. елементи интернет презентације. Ученици приликом одбране рада прилажу пратећи CD rom-ом на коме се налази структура презентације (tree), сви документи, фотографије, аудио визуелни записи, фотографије, приказ блога, списак линкова и др. елементи интернет презентације). Датум креирања CD Rom-а је дан пре одбране рада.

Уколико школа, ментор наставник или ученик приложе жалбу на део Одбрана рада комисија ће упоредити садржаје који се налазе на сајту са садржајима који се налазе на CD Rom-у како у међувремену садржај сајта не би био измењен.

Члан 15.

 

На нивоу окружног такмичења резултате вреднује оцењивачка, стручна комисија, коју чине три члана, од којих су два члана из подружнице Удружења.

На нивоу републичког такмичења резултате вреднује оцењивачка, стручна комисија од четири члана коју образује организатор, а најмање један члан је предствник Министарства.

Рад Оцењивачке комисије је јаван, сем код тестирања.

Члан 16.

 

Организатор именује поред оцењивачке комисије и централни жири, који броји најмање пет чланова. Централни жири разматра план и програм одвијања свих активности и сходно томе врши расподелу задатака за сваког члана посебно.

Основни задатак Централног жирија је и да за све време трајања такмичења прати рад Оцењивачке комисије и усмерава целокупан ток рада свих носилаца задатака.

 

 

 

Члан 17.

 

Ако на окружном/републичком такмичењу има више ученика са једнаким укупним бројем бодова ранг листа успеха се утврђује тако што се се узима као предност број бодова на Одбрани рада. Ако и даље има ученика са једнаким бројем бодова узима се као предност број бодова на Тесту. Ако и даље има ученика са истим бројем бодова Оцењивачка комисија утврђује коначну ранг листу.

Члан 18.

 

ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК ТАКМИЧЕЊА

 

                    Учесник такмичења, односно ученик, наставник и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата такмичења САМО у писаној форми.

                   Жалба се може поднети на окружном и на републичком такмичењу. Жалба се подноси комисији за жалбе одмах  по привременим објављеним резултатима. Комисија је дужна да истог дана размотри исту и обавести подносиоца. У поступку решавања по жалби учесника учествују два представника Удружења и представник Министарства.

                     Жалбену Комисију на окружном нивоу чине сви наставници информатике који прегледају тестове на окружном и републичком такмичењу и представник Министарства. Жалбену Комисију на републичком такмичењу чине чланови организатора такмичења, односно Удружења професора информатике и представник Министарства.

                   Коначна ранг-листа такмичења сачињава се после разматрања и усвајања или одбијања жалби учесника и објављује се искључиво у дану такмичења на огласној табли организатора такмичења.

Резултати такмичења објављују се на огласној табли школе истог дана када је одржано такмичење, односно у дану одржавања такмичења.

Коначна ранг-листа такмичења сачињава се после разматрања и коначног усвајања или одбијања приговора и жалбе учесника и објављује се у дану такмичења на огласној табли школе.

Удружење објављује резултате такмичења истог дана на свом сајту.

Резултати такмичења  објављују се на интернет страници Министарства.

 

Члан 19.

 

На основу такмичарских листа Оцењивачка комисија и Централни жири Републичког такмичења пласираним појединцима по правилу додељује:

 - Прво место на републичком такмичењу припада ученику који освоји највећи број бодова.

- Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова.

Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Свим менторима чији су такмичари освојили једну од прва три места припада одговарајуће признање.

Централни жири Републичког такмичења, на предлог Оцењивачке комисије, може доделити специјално признање такмичару  и ментору чији је рад оригиналан или представља иновацију или унапређење.

 

Члан 20.

 

 

Вредновање теоријског (тест) и практичног знања такмичара, врши оцењивачка комисија.

Израду тестова за окружно и републичко такмичење преузима Удружење, а за нижи ниво такмичења (школско) организатори. Тестове штампа организатор. Тестови се диструбуирају организатору експрес поштом најкасније седам дана пре такмичења. На коверти ће бити одштампана напомена ''Тестови за такмичење Не отварати до дана dd.mm.gg'' који ће бити утврђен календаром. Коверту са тестовима  чува директор школе која је домаћин такмичења и отвара се на дан такмичења уз присуство чланова комисије и организатора домаћина.

 

Члан 21.

 

Ученици који на такмичењу освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.

            Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.

            Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења, као и награде донатора и спонзора.

            Дипломе до републичког нивоа потписује представник друштва, односно представник школске управе и директор школе домаћина, а на републичком нивоу министар просвете и председник стручног друштва или заједнице школа.

              Образац дипломе прописује организатор такмичења.

 

 

Члан 22.

 

Организатор такмичења писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое, а за републичко такмичење и Министарству, у року од пет дана по одржаном такмичењу.

Извештај садржи: назив такмичења и организатора, место и време одржавања, број учесника, број награђених ученика (табеларни приказ – име и презиме ученика, разред, назив школе и место у коме се налази), анализу такмичења (предности, слабости и могући начини превазилажења слабости).

            Извештај са републичког такмичења посебно подноси и представник Министарства.

            Резултати такмичења објављују се на интернет страници Министарства.

 

Члан 23.

 

    У циљу остваривања принципа јавности у раду, овај правилник ће бити истакнут на сајту Удружења   (www.upissrbije.edu.rs).

 


Извор: Удружење професора информатике Србије, Нови Сад

Прилози: